Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Yleistä tulipalosta

Tulipalo on tapahtuma, jossa tuli ei ole hallinnassa. Palo alkaa aina syttymisestä. Pienemmissä tiloissa, kuten asunnoissa ja toimistoissa, syttyminen tapahtuu nykyään noin 5–10 minuutissa riippuen sisustuksessa käytetyistä materiaaleista. Täyteen voimaansa kehittyneessä tulipalossa lämpötila on 800–1 000 °C. Lopuksi palava materiaali loppuu tai tuli sammutetaan ja jäähtymisvaihe alkaa. Sivulla olevassa kuvassa on kuvattu tavanomainen palokäyrä.

Palo-osasto
Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla. (RakMk E1)

Palonkestävyys
Minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan on todettu täyttävän sille asetetut palonkestävyysvaatimukset. (RakMk E1)

Rakennuksien palotekniset luokat
Rakennukset jaetaan paloteknisesti kolmeen luokkaan: P1, P2 ja P3. Paloluokitukseen vaikuttaa rakennuksen kerrosluku, korkeus ja kerrosala sekä henkilöiden lukumäärä. Tavallisimmin kerrostalot kuuluvat luokkaan P1, teollisuusrakennukset luokkaan P2 ja pientalot luokkaan P3.

Rakennusosien palonkestävyys
Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä:

  • R kantavuus
  • E tiiviys
  • I eristävyys
  • M iskunkestävyys palotilanteessa

Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitettavalla luvulla esitetään palonkestävyysaika minuutteina, esim. EI 60. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka. Merkintää voidaan tarvittaessa täydentää tunnuksella M.

Rakennustarvikkeiden paloluokitus
Rakennustarvikkeiden luokat kuvataan merkinnöillä A1, A2, B, C, D, E ja F. Lisäksi määreet s ja d kuvaavat savun tuottoa ja pisarointia.

A1 = Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon (palamaton).
A2 = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu.
B = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.
C = Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.
D = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä.
E = Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä.
F = Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty.
s1 = Savuntuotto on erittäin vähäistä.
s2 = Savuntuotto on vähäistä.
s3 = Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia.
d0 = Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.
d1 = Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.
d2 = Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia.

TuotePaloluokitus
Kipsilevyt KN, KEK, KTS, KXT, KS, KPSA2-s1,d0
Kipsilevyt KH, KLB-s1,d0
Kipsilaastit Goldband, MP-75L, RotbandA1
AQUAPANEL Indoor ja OutdoorA1
AQUAPANEL FloorA2-s1,d0
Danoline-akustiikkalevytA2-s1,d0 / B-s1,d0