Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Rakenteet ja palo

Seinien ja lattioiden palonkestävyys saadaan selville määrättyjen menetelmien mukaisesti suoritetuin polttokokein. Tulosten perusteella seinä tai lattia luokitellaan kuuluvaksi tiettyyn paloluokkaan. Esimerkkejä osastoivien rakenneosien paloluokista ovat EI 30, EI 60 ja EI 120. Kantavien ja osastoivien rakenneosien vastaavat luokat ovat: REI 30, REI 60, REI 120. 

Täältä löydät VTT:n palosertifikaatin

Kipsilevyseinien palonkestävyys – kipsilevy paloeristeenä
Palotilanteessa kipsin kemiallisesti sitoutuneen kideveden vapautuminen vaatii ja sitoo suuria energiamääriä. Tämä tarkoittaa, että lämpötila kipsilevyn taustapuolella pysyttelee alle 100 °C kunnes kidevedellinen vesi on kokonaan haihtunut kipsilevyn ytimestä – kipsilevy siis antaa osaltaan palosuojausta rakennukselle. Seinien palonkestävyyteen vaikutttaa se, kuinka montaa levyä käytetään ja kummalle puolelle seinää levyt on asennettu.

Olemassa olevat rakenteet
Rakenteen palonkestävyyttä voidaan lisätä täydentämällä sitä kipsilevyillä. Loppullinen paloluokka riippuu siitä, miten kyseessä oleva rakenne käyttäytyi polttokokeessa ja mitä täydennyksiä siihen on tehty. Tämän lisäksi rakenteen on oltava rakenteeltaan sellainen, ettei palo voi päästä leviämään rakenteen yli, ali tai sivulta. Rakenteeseen välittömästi liittyvät rakenteet on myös tarkistettava ja täydennettävä tarvittaessa.

Palonsuojalevyllä KPS 15 levytetyt rakenteet
Seinissä ja lattioissa, jotka on rakennettu tavallisista kipsilevyistä sekä Palonsuojalevystä KPS 15, on palonsuojalevy sijoitettava ulommaiseksi. Palonsuojalevyn KPS 15 palonkestävyys perustuu levyn ydinrakenteen koostumukseen. Levyt suojaavat sisäpuolella olevaa kipsilevyä rikkoutumiselta.

Kantavat seinät ja tulipalo
Kantavissa seinissä on jokaisen tukirangan ominainen palonkestävyys riippuvainen tukiriman koosta, puutavaran laadusta sekä seinän korkeudesta. R 60 -luokan kantavat seinät toteutetaan Knauf Tuotekäsikirjan levytysohjeiden mukaan.

Aquapanel-seinät
Aquapanel-levyillä voidaan myös tehdä paloluokiteltuja seinärakenteita. Esimerkkejä paloluokista: seinä, jossa on 2 kpl 12,5 mm Aquapanel Indoor -sementtilevyä 75 mm:n teräsrungon molemmin puolin sekä 60 mm kivivillaeristys, on luokiteltu kuuluvaksi paloluokkaan EI 120. (Testiraportti nro 3015/2882)

Pistorasiat kipsilevyseinissä
Pistorasiat osastoivissa rakennuksen osissa alentavat palonkestävyyttä ja niiden asennuksia tulee täydentää siten, että palonkestävyys säilyy. Täydennys voidaan tehdä ylimääräisen kipsilevyn avulla täyttämällä kyseinen pistorasian lokero kivivillatäytteellä tai valamalla pistorasia täyteen kipsilaastia. Joskus on suositeltavaa käyttää edellä mainittujen toimenpiteiden yhdistelmää.

Palo-osastoivien levyrakenteiden kanssa tehtävät liitännät
Liitäntöjen on oltava tiiviitä savukaasuja vastaan. Koska ei voida tietää, kumpi puoli joutuu palon kohteeksi, on liitännät tiivistettävä rakenteen molemmin puolin. Jos muuta ei mainita, tiivistyksessä käytetään palonkestävää tiivistysmassaa.

Yleistä paloeristyksestä
Rakenteet tulee toteuttaa sillä tavoin, että ne täyttävät paloturvallisuusvaatimukset. Teräsrakenteet paloeristetään kuumenemisen hidastamiseksi ja lämpötilan nousun rajoittamiseksi. Näin saadaan rajoitettua rakenteiden lujuuden heikkenemistä palotilanteessa. Puurakenteet paloeristetään puumateriaalin syttymisen hidastamiseksi tai estämiseksi.

Rakenteiden paloeristys
Rakennussuunnittelijan on mitoitettava teräsrakenteet sillä tavoin, että niiden kantavuus on riittävä vaadittavaa paloluokkaa varten. Tämä voidaan tehdä mm. ylimitoittamalla teräs siten, että se ei ehdi kuumenemaan liikaa tai käyttämällä palontorjunnassa esim. kipsilevyjä, jotka hidastavat puu- tai teräsrakenteiden kuumenemista palotilanteessa. Teräksen palosuojaukseen voidaan käyttää myös kipsirappausta paloeristeenä.

Puun paloeristys
Puurakenteet mitoitetaan joko sillä tavoin, että otetaan huomioon puurangan koon kasvattaminen mahdollisen palon varalta tai verhoamalla puumateriaali kipsilevyillä niin, että sen palaminen estyy.