Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Johtaminen ja sitoutuminen

Knauf Oy on sitoutunut varmistamaan henkilökuntamme ja yhteistyökumppaneidemme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan työympäristöä ja työskentelyolosuhteita, jotta työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä voidaan ehkäistä. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja henkilöstömme työperäisen uupumisen ehkäiseminen. Noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä. Edistämme työturvallisuuskulttuurin- ja asenteen edistymistä toiminnassamme. Osana Knauf-konsernia saamme vahvan tuen TTT-asioiden hoitamiseen.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on turvallinen työskentely-ympäristö, turvallinen tehdas, laitteet, välineet ja turvalliset työskentelytavat mukaan lukien turvallisuuteen opastavat ohjeet ja työnopastus. Vuonna 2022 täsmennetään prosessiturvallisuuden käsitettä ja toimintatapoja. Prosessiturvallisuudella tarkoitetaan vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvien riskien hallintaa teollisuudessa. Prosessiturvallisuutta voidaan parantaa laitokseen, prosessiin ja ihmisiin kohdistuvilla toimenpiteillä. Koulutustarpeiden tunnistaminen kuuluu kehityskeskusteluun ja esimiesten jokapäiväiseen työhön. Koko henkilöstömme osallistuu kehityskeskusteluun. Panostamme työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen. Työterveyshuollolla on aktiivinen rooli toiminnassamme. Työyhteisön toimivuudella ylläpidämme myös henkilöstön korkeaa työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Työhön liittyvistä olosuhteista ja motivaatiotekijöistä järjestetään säännöllisesti kyselyitä henkilöstölle. Henkilöstömme suorittaa työturvallisuuskortti-koulutuksen.

Noudatamme riskienhallinnassa Knauf-konsernin riskienhallintaohjelmaa turvallisuus- ja työterveysriskien tunnistamisessa ja henkilöstömme osallistuu riskikartoitusten laatimiseen. Poistamme ja vähennämme haitallisia vaikutuksia. Riskienhallintaa kehitetään lähemmäs yksilöiden toimintaa ja havainnoimaan tapahtumien yhteisvaikutuksia, jotta tapaturmia voidaan paremmin ehkäistä. Tarjoamme kaikki tarvittavat suojavälineet haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen, jos vaaroja ei pystytä poistamaan. Tehdasalueellamme on käytössä huomioliivit, suojalasit, kuulosuojaimet ja turvakengät. Henkilökuntamme on sitoutunut käyttämään turvavarusteita. Turvavarusteiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti osana riskienhallintaa. Henkilöstömme osallistuu edustajiensa kautta yhtiön päätöksentekoon työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Ylläpidämme hätätilannevalmiutta, johon kuuluu ensiapukoulutus, ensiapuvälineet, hätätilanneohjeistus ja tietoisuuden ylläpito. Vaaratilanteiden ja erilaisten riskien tunnistamiseen käytämme GOLD DUST-työkalua, jossa asetamme vuosittaisen tavoitteen havaintojen tekemiseen. Vuonna 2022 tavoite on tehdä 1300 turvallisuushavaintoa sekä 6 tutkittua läheltä-piti-havaintoa kuukaudessa (One Pager-selvitys sekä juurisyyt toimenpiteen poistamiseksi ja seuranta). Pääosin läheltä-piti havaintojen perusteella teemme critical task-auditointeja. joissa tavoite on 12 kpl vuonna 2022. Yrityksen johto edistää turvallisuushavaintojen kirjaamista ja käsittelyä organisaatiossa osana turvallisuuskulttuurin kehittämistä päivittäisessä työssä. Raportoimme ja tutkimme työtapaturmat ja vaaranpaikka/läheltäpiti-tapahtumat, tunnistamme todennäköiset syyt ja pyrimme oppimaan tapahtumista, että tapaturman muodostuminen voidaan estää. Vuonna 2022 käymme Knauf turvallisuusstandardien sisällön läpi julistekampanjana ja standardien sisällön koulutuskampanjoina.

Vuonna 2021 asetettua tavoitetta työnkierron kehittämisestä erityisesti kipsilevyjen tuotannossa jatketaan. Vuonna 2022: Tavoitteeksi on nostettu työnkierron lisääminen tehtaalla, jota myös yrityksen työterveyshuolto suosittelee keinona lieventämään työn kuormitusta. Työkyvyn säilyminen on haaste työelämässä. Knauf Oy hakee aktiivisesti keinoja työkyvyn ylläpitämiseen.

Vastuut ja politiikan katselmointi

Jokainen Knauf Oy:n henkilökunnan jäsen on velvollinen noudattamaan tätä Työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Toimitusjohtaja on vastuussa kokonaisuudessaan tämän politiikan toteutuksesta ja onnistumisesta sekä raportoinnista konsernin johdolle työterveys- ja turvallisuusasioiden tilanteesta. Tämä politiikka katselmoidaan vuosittain. Tämän politiikan katselmointiin osallistuu koko Knauf Oy:n henkilökunta.


28.1.2022

Pekka Torikka
Toimitusjohtaja