Knauf Turvallisuusstandardi

Sitoudumme varmistamaan kaikkien niiden henkilöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin, joihin toimintamme saattaa vaikuttaa, ja kehittämään jatkuvasti työympäristömme turvallisuutta.

Teemme kaikkemme täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme sekä muut vaatimukset, jotka koskevat meitä maissa, joissa toimimme. Siksi olemme luoneet Knaufin turvallisuusstandardin, jossa esitellään ne vähimmäisvaatimukset, jotka odotamme näkevämme kaikissa yrityksissämme työterveyden ja -turvallisuudenhallintaan liittyen.

Hallintajärjestelmä muodostaa vain osan työterveyden ja -turvallisuuden hallinnasta. Menestyksemme kannalta on erittäin tärkeää, että yrityskulttuurimme tukee työterveyttä ja -turvallisuutta. Työntekijämme ovat tärkeä voimavaramme, ja heidän turvallisuutensa ja hyvinvointinsa tulee olla meidän keskeinen tavoitteemme.

Knauf Turvallisuustandardi koostuu seuraavista osioista:

1. Työsuojelupolitiikka
Työsuojelupolitiikkaa koskevasta lausunnosta käy ilmi johtoryhmän aikomus täyttää lakisääteiset ja muut työsuojeluun liittyvät vaatimukset ja huolehtia vastuualueistaan. Lausunnosta käy ilmi myös se, että johtoryhmä pyrkii jatkuvasti parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta varmistamalla, että kaikki työntekijät ymmärtävät työsuojelupolitiikan ja toimivat sen mukaisesti.

2. Työsuojelupolitiikkaa koskevien vastuiden määrittely
Työsuojeluun liittyvät roolit ja vastuut on dokumentoitava yksityiskohtaisesti. Johtoryhmästä pitää valita henkilö, joka varmistaa, että työsuojelujärjestelmä on täysin käytössä ja toimii tehokkaasti. Hänellä tulee myös olla tarvittavat resurssit käytettävissä.

3. Lakisääteiset vaatimukset: Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen
Yrityksen täytyy varmistaa, että sen työntekijät ja muut asianomaiset osapuolet ymmärtävät lakisääteiset vaatimukset, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan.

4. Riskinarviointi: Vaarojen tunnistaminen & riskien arviointi ja hallinta
Riskien tarkka arviointi ja dokumentointi riskinarviointimallin avulla on ensimmäinen askel kohti tehokasta riskien hallintaa ja vähentämistä. Kun ymmärtää liiketoiminnan riskit, voi kehittää tarvittavat hallintatoimenpiteet niiden vähentämiseksi.

5. Suorituskyvyn mittaaminen: Tapahtumien, tapaturmien ja työsuojeluprosessien valvonta
Yrityksen työsuojelutoiminnan ja -prosessien selkeä kirjaaminen on tärkeä osa työsuojelupolitiikkaamme. Se auttaa tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet ennen kuin tapaturma tai työajan menetys tapahtuu.

6. Pelastussuunnitelma: Parhaat toimintatavat hätätilanteessa
Kun päätetään etukäteen, ketkä toimivat, mitä heidän pitää tehdä ja mitkä ovat parhaat evakuointimenetelmät, voidaan estää ikävän tilanteen pahentuminen. Siten varmistetaan nopea toiminta, voidaan välttyä turhalta levottomuudelta ja jopa pelastaa henkiä.

7.  Tavoitteiden asettaminen: Saavutettavissa oleviin tavoitteisiin pyrkiminen työsuojelutoiminnan parantamiseksi
Turvallisuustavoitteiden asettaminen on hyvää johtajuutta, sillä se auttaa kohdistamaan parannukset määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseen.

8. Koulutus ja tiedotus: Varmistetaan, että kaikki työntekijät ymmärtävät, miten toimitaan turvallisesti
Hyvä koulutusohjelma on tärkeä osa työsuojeluohjelmaa. Sillä varmistetaan, että kaikki työntekijät tietävät, miten he voivat tunnistaa ja välttää vaarat ja mitä pitää tehdä hätätilanteessa.

9. Viestintä: Tiedon jakaminen Knaufin työntekijöille ja muille
Yrityksellä on oltava käytössä toimintatavat, joilla varmistetaan, että työntekijät ja muut asianosaiset saavat tiedon tärkeistä työsuojeluasioista.

10. Vaaratilanteiden tutkinta: Tutkitaan seikat, jotka ovat aiheuttaneet tai voisivat aiheuttaa vaaratilanteen
On tärkeää ymmärtää, miten tapaturma tai vaaratilanne tapahtui, jotta voidaan kehittää vahvat ja tehokkaat työsuojelumenettelyt. Parhaiten tämän voi saavuttaa noudattamalla jäsenneltyä, etukäteen järjestettyä ja sovittua lähestymistapaa.

11. Auditoinnit: Johdonmukainen turvallisuuden arviointi
Auditoinnissa arvioidaan yrityksen työsuojelun hallintajärjestelmä. Siinä pitää ottaa huomioon riskinarvioinnit sekä se, miten yritys aikoo hallita riskejä.

12. Toiminnan valvonta: Prosessit, joilla varmistetaan, että henkilöstö ja urakoitsijat noudattavat turvallisuussääntöjä
Selkeillä valvontamenettelyillä varmistetaan, että järjestelmiä, prosesseja ja laitteita käytetään työsuojelupolitiikan mukaisella tavalla.