Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Toimintapolitiikka

TOIMINTAPOLITIIKKA Knauf Oy 2023

Toimintamme johtamisessa otetaan huomioon ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardit sekä Knauf-konsernin toimintaperiaatteet ja politiikat sekä Knauf-turvallisuusstandardit. Sitoudumme kaikissa toiminnoissamme noudattamaan lainsäädäntöä ja määräyksiä. Toimintapolitiikan toteutumisen edellytyksenä on avoin tiedottaminen ja vuorovaikutus henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kesken. Painotamme pitkäjänteistä yhteistyötä solmiessamme liikesuhteita asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Knauf Oy on sitoutunut varmistamaan henkilökuntamme ja yhteistyökumppaneidemme turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet toimitiloissamme ja tapahtumissamme.

Knauf Oy kehittää toimintaansa vastuullisesti ja omistautuneesti. Tuotteiden laatua kehitetään päättäväisesti ja järjestelmällisesti muuttuvien asiakasvaatimusten mukaisiksi. Myös henkilöstön hyvinvointia ja turvallisuutta kehitetään peräänantamattomasti. Kokonaisuudessaan yrityksen toimintaa kehitetään ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Knauf Oy:n toiminnan perustana on korkean asiakastyytyväisyyden saavuttaminen hyvästä kannattavuudesta tinkimättä. Tuotteemme ja palvelumme ovat asiakkaalle kokonaiskustannuksiltaan edullisia. Niissä korostuvat toimitusvarmuus, laadukkuus ja luotettavuus. Asiakaskokemuksen toteutumista seurataan vuosittaisella tutkimuksella.

Tärkein tekijä tavoitteeseemme pääsemiseksi on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstöpolitiikan perustana toimivat Knauf-konsernin yhteiset arvot, joita ovat Yrittäjähenkisyys, Sitoutuminen, Kumppanuus ja Menschlichkeit. Vuonna 2023 Työsuojelupäällikkö käynnistää säännölliset tapaamiset työsuojeluvaltuutettujen kanssa henkilöstön kuulemisen varmistamiseksi turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Ollaksemme tehokas ja menestyvä yritys, kehitämme henkilöstömme osaamista ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja siten, että ne tarjoavat mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Motivoimme henkilöstöä oman terveytensä ylläpitoon. Vuonna 2023 kunkin työtehtävän edellyttämät pätevyydet kirjataan toimenkuvaan, henkilöstön osaamista kehitetään PPDja Talent Review -prosesseissa todettujen kehittämistarpeiden mukaisesti. Panostamme työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen. Työyhteisön toimivuudella ylläpidämme myös henkilöstön korkeaa työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Työhön liittyvistä olosuhteista ja motivaatiotekijöistä järjestetään säännöllisesti kyselyitä henkilöstölle.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan työympäristöä ja työskentelyolosuhteita, jotta työhön liittyviä tapaturmia, terveyden heikentymistä ja työperäistä uupumista voidaan ehkäistä. Osana Knauf-konsernia saamme vahvan tuen TTT-asioiden hoitamiseen. Tavoitteenamme on turvallinen työskentely-ympäristö, turvallinen tehdas, laitteet, välineet ja turvalliset työskentelytavat mukaan lukien turvallisuuteen opastavat ohjeet ja työnopastus. Vuonna 2021 asetettua tavoitetta työnkierron kehittämisestä jatketaan kipsilevyjen tuotannossa ja logistiikassa vuonna 2023. Tavoitteeksi nostettu työnkierron lisääminen on yrityksen työterveyshuollon suosittelema keino työn kuormituksen lieventämiseksi.

Riskienhallinta kuuluu toimintojemme johtamiseen, jossa tunnistetaan toimintaan liittyvät riskit ja ehkäistään yrityksen toimintaan liittyvien riskien, laatu- ja ympäristövaikutusten sekä työterveys- ja turvallisuusvaikutusten toteutumista. Vuonna 2023 painopiste on riskinhallintamenettelyn aktiivisten ja systemaattisten korjaustoimenpiteiden kehitys ja käyttöönotto. Ylläpidämme Sisäisen pelastussuunnitelman harjoitussuunnitelmaa, jonka mukaan hätätilannevalmiutta yrityksessä kehitetään ja ylläpidetään. Riskienhallintaa kehitetään lähemmäs henkilöiden käyttäytymistä sekä havainnoimaan tapahtumien yhteisvaikutuksia, jotta tapaturmia voidaan ehkäistä. Turvavälineiden käytön ohjeistusta selvennetään vuonna 2023 uusimalla opastekyltit tehdasalueella. Henkilökuntamme on sitoutunut käyttämään kullekin alueelle määriteltyjä turvavarusteita. Turvavarusteiden tarvetta arvioidaan osana riskienhallintaa.

Vaaratilanteiden ja erilaisten riskien tunnistamiseen käytämme GOLD DUST -työkalua, jossa on vuosittainen tavoite havaintojen tekemiseen osastojen toimintasuunnitelmissa. Läheltä-piti-tapahtumista ja tapaturmista tehdään One Pager -selvitys. Yrityksen johto edistää turvallisuushavaintojen kirjaamista ja käsittelyä organisaatiossa osana turvallisuuskulttuurin kehittämistä. Vuonna 2023 jatkamme koulutusta Knauf-turvallisuusstandardeista.

Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun, ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn ja ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Tuotteidemme valmistuksessa ja toimituksissa huomioimme oman vaikutuksemme ympäristöön. Raaka-aineiden ja materiaalien valintaan vaikuttavat niiden kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys. Resurssien kestävä käyttö ohjaa valintojamme. Siirtymällä vähemmän energiaa kuluttaviin ratkaisuihin säästämme ympäristöämme ja alennamme kokonaiskustannuksiamme. Lisäksi tavoitteenamme on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Vuonna 2023 valmistellaan kuivuri-investointia ja edelleen kehitetään prosessia kierrätyskipsin käytön lisäämiseksi raaka-aineena. Tuotteiden vastuullisuuden arvioinnissa ovat käytössä EPD-laskelmat. Knauf-konsernin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan vähennämme energiankulutusta, vedenkäyttöä ja jätemääriä sekä edistämme kiertotaloutta.

Toimintapolitiikkamme päämääriä ovat:

1. Nolla tapaturmaa; työterveyden ja –turvallisuuden sekä prosessiturvallisuuden edistäminen
2. Asiakastyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen
3. Korkea tuotteiden ja toiminnan laatu sekä toiminnan jatkuva parantaminen
4. Toiminnan kannattavuus
5. Henkilöstön jatkuva kehittäminen ja työhyvinvoinnin varmistaminen
6. Ympäristökuormituksen vähentäminen ja ympäristövastuullisuuden parantaminen

VASTUUT JA POLITIIKAN KATSELMOINTI

Jokainen Knauf Oy:n henkilökunnan jäsen on velvollinen noudattamaan tätä Toimintapolitiikkaa. Toimitusjohtaja on vastuussa kokonaisuudessaan tämän politiikan toteutuksesta ja onnistumisesta. Tämä politiikka katselmoidaan vuosittain.


29.3.2023

Pekka Torikka
Toimitusjohtaja